Примерни договори

§ Договор за наем двуезичен/Contratto d’affito bilingue
§ С
поразумение с прокуратурата
§ Молба за връщане на парична гаранция
§ Запис на заповед 
§ Процедура за издаване на разрешения за пребиваване
 
§ Учередителен акт фондация в частна полза
   
§ Споразумение за опрощаване на дълг/Accordo di remissione dei debiti
§ Preliminare conpravendita
§ Договор изработка на ишлеме/Contratto elavorazione per conto terzi
§ Договор за наем с опция за закупуване
§ Търговско пълномощно
§ Договор за прехвърляне на вземания / цесия/
§ Договор за превоз
§ Пълномощно двуезично/Procura bilingue
§ Dicumenti necessari per costituzone srl